Ayurved Patrika Vibhagiya Samiti

Prashant Kulkarni
Mr. Prashant Kulkarni
Chairman

 

Kiran Madhukar Joshi
Mr. Kiran Madhukar Joshi
Vice-Chairman

 

 

Nandan Dikshit
Mr. Nandan Dikshit
Member

 

 

Ashutosh Bhaskar Yardi
Vd. Ashutosh Bhaskar Yardi
Member

 

 

Varsha Sadhale
Vd. Varsha Sadhale
Member

 

 

Eknath Ganesh Kulkarni
Vd. Eknath Ganesh Kulkarni
Editor